info@palmahukuk.com
+90(324) 336 30 13

Kvkk Avukatı Mersin

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Kvkk Avukatı Mersin

Kvkk Avukatı Mersin

 

            Dünya üzerinde var olmuş her insan birbirinden tüm koşullarda farklı, çeşitli özelliklere sahiptir. Bizleri diğer insanlardan ayıran pek çok etmen bulunmaktadır. İşte bu noktada bir insanın diğer insanlardan ayırt edilmesini sağlayan, kişiye farklılık kazandıran her türlü bilgi ve veri Kişisel Veri olarak adlandırılmaktadır. Bilgi çağı olarak adlandırılan 21.Yüzyıl içerisinde de  en kıymetli varlık bilgi olarak nitelendirilmektedir. Bunun sonucunda bu kadar kıymetli bir varlık beraberinde pek çok hukuki uyuşmazlık getirmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ da tam bu noktada bizlerin Kişisel Veri Güvenliğinin ve düzenlenmesinin sağlanması amacıyla yürürlüğe sokulmuştur.

           

            Kişisel Veri Ne Demektir?

 

            Bir gerçek kişinin kimliğinin belirlenebilmesine olanak sağlayan her türlü bilgi Kişisel Veri olarak nitelendirilmektedir. Anayasamızda 2010 yılında yapılan değişiklikle 20.Maddeye ‘Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir…’ eklenerek Kişisel Veriler Anayasal koruma altına alınmıştır. Bu bağlamda da 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunumuz yürürlüğe koyulmuştur.

Kişisel Veriler Genel Nitelikli ve Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak 2’ye ayrılmaktadır.

           

            Genel Nitelikli Kişisel Veri Ne Demektir?

 

            Genel nitelikli kişisel verilere pek çok örnek verilebilir. Kanunda hangi bilginin kişisel veri olduğuna ilişkin bir kısıtlama getirilmemiş olması sebebiyle genel nitelikli kişisel veriler oldukça geniş bir yelpaze kaplamaktadır. Birkaç örnek verecek olursak;

  • İsim, Soyisim
  • T.C.Kimlik Numarası
  • Pasaport Numarası
  • Kişisel Mail adresi
  • IP adresi, resim, ses kaydı, video kaydı, doğum günü, hobiler, banka hesapları vb. bir çok bilgi.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri Ne Demektir?

 

            Kategorimizin 2.kısmındayer almakta olan Özel Nitelikli Kişisel Veriler ise öğrenildiği takdirde veri sahibinin mağdur olmasına, ayrımcılığa maruz kalmasına sebebiyet verebilecek bilgilerden oluşmaktadır. Bu bilgiler genel nitelikli bilgilere nazaran daha hassas yapıya sahip olmaları sebebiyle kanun tarafından daha kapsamlı bir korumaya tabi tutulmuşlardır. Birkaç örnek verecek olursak;

  • Kişilerin ırkı,
  • etnik kökeni,
  • siyasi düşüncesi,
  • Felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Ne Demektir?

 

            Bilgi çağı olarak adlandırılan 21.Yüzyılda haliyle bilginin kıymeti de oldukça fazla. Kişisel Veriler de bilginin en kıymetli hallerinden biri olarak nitelendirilebilir. KVKK’ nın yürürlüğe koyulması ile birlikte de kişisel verilerin işlenmesi ve korunması belirli şart ve standartlara bağlanmıştır. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin işlenmesi sırasında temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin düzenlenmesi Kişisel Verilerin Korunması anlamına gelmektedir. Bir anlamda kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınmasıdır.

 

            Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır? Yükümlüler Kimlerdir?

 

            Bu kanun, kişisel verileri işlenmekte olan gerçek kişileri ve bu verileri kısmen veya tamamen otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle işlemekte olan gerçek veya tüzel veri sorumlularını kapsamaktadır. Bu bağlamda özel sektör kurumları ve kamu kurumları arasında herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Kanunca öngörülen usul ve esaslar tüm kurum ve kuruluşları etkilemektedir.

 

            VERİ KAYIT SİSTEMİ NE DEMEKTİR?

 

            Kişisel verilerin belirli bir düzende ve belirli kriterler dahilinde yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemine Veri Kayıt Sistemi denilmektedir. Bir anlamda dosyalama ve arşivleme sistemidir. Kanun bu sistem için herhangi bir şekil şartı öngörmediğinden Veri Sorumluları işlenme şartlarına uyulması kaydıyla diledikleri gibi Veri Kayıt Sistemi oluşturabilir. Bilgisayar ortamında kullanılmakta olan Excel programı Veri Kayıt Sistemi olarak kullanılmakta olan programlardan bir tanesidir.

 

            VER-BİS NE DEMEKTİR?(Veri Sorumluları Sicili Nedir?)

 

            KVKK kapsamında kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır. Fakat işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya 3.kişilere aktarılması gibi Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle sicile kayıt zorunluluğuna istisnalar getirilebilir. Fakat şu aşamada 50 ve daha fazla çalışana sahip olan veya yıllık bilançosu 25 Milyondan fazla olan gerçek ve tüzel kişiler Ver-Bis sistemine kayıt olmak zorundadır.

 

            KVKK KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN CEZA VE YAPTIRIMLAR NELERDİR?

 

            6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 17.Maddesinde Kişisel Verilere ilişkin suçlar açıklanmıştır.

Suçlar bakımından;  Bu bağlamda bir suç işlenmesi durumunda 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 135-140 madde hükümleri uygulanmaktadır. Anayasal bir hak olan Özel Hayatın Gizliliğinin ihlali durumunda gerçek kişiler 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabileceklerdir.

Kabahatler bakımından;

- Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk Lirasından 100.000 Türk Lirasına kadar.

- Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar,

- Kurul tarafından verilen verilen kararı yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar,

- Ver-Bis sistemine kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı davrananlar hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

 

            KVKK AVUKATINI DOĞRU SEÇMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

 

            21.Yüz yılın ilk çeyreğinde tüm dünya ülkeleri tarafından Kişisel Verilere verilen önem artmaya başlamış, devletler anayasalarında Kişisel Verileri koruma altına almaya ve  Kişisel Verilerin işlenmesini de belirli bir düzene ve disipline tabi tutmaya başlamış bulunmaktadır. Her insan yaşamı boyunca Kişisel Veriler ile dolar taşar. Bu kişisel veriler yapıları itibariyle ekonomik değer arz edebilecekleri gibi istatistiki açıdan da büyük öneme sahiptirler. Ülkemiz tarafından yasal mevzuatlarda bu bağlamda değişiklikler yapılmaya, düzenleyici ve denetleyici kurumlar oluşturulmaya başlanmıştır. Gerçek veya tüzel olması fark etmeksizin veri işleme faaliyeti gerçekleştiren tüm kişiler belirli yükümlülüklere, kişisel veri sahipleri de haklara sahip olmaya başlamış bulunmaktadır. Haklar ve yükümlülükler de beraberinde pek çok hukuki uyuşmazlık getirmektedir.

            Hukuk büromuzda KVKK konusunda eğitimli ve tecrübeli avukat kadromuz ile Kişisel Verilerin Korunması Hukuku kapsamında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda taraf vekilliği, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve Kişisel Verilerin İşlenmesi sürecinde profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Sürecin yeniliği ve karmaşık yapısı ve beraberinde getirdiği ağır cezai ve idari yaptırımlar sebebiyle veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Hukuku konusunda uzman ve tecrübeli bir avukattan yardım ve danışmanlık alması sürecin zararsız ve sağlıklı ilerlemesi açısından faydalı olacaktır.

 

Av. Ceyhun Güvel

Bize Ulaşın
+90 (507) 503 07 79
E-Posta Adresimiz
info@palmahukuk.com
Adres
İhsaniye mah. 4903 sok. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin